KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

Federasyon Tüzüğü

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ AVCILIK FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Beden Eğitimi Ve Spor Yasası ( 67/199 Sayılı Yasa ) Madde 39 (1) Ve Geçici Madde (1) Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın 39.(1) geçici (1) maddenin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Açık ve Kısa İsim: 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu Tüzüğü olarak isimlendirilir. Federasyon’un açık ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu’dur. Federasyon’un ismi “Av.F.” olarak bundan sonraki anlamlarda kullanılacaktır.

Yorumlar: 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; “Federasyon” ya da “Av.F.” ibareleri K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nu anlatır. Avcılık: Karada sadece ülke yasalarına uygun, silahlarla yapılan avcılığı; sularda ise yine Federasyon,un belirlediği olta, zıpkınlı tüfeklerle ya da araçlarla yapılan avcılığı, anlatır. Başkan: Federasyon Başkanı’nı; Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu’nu;Genel Yönetim Kurulu: Federasyon Genel Yönetim Kurulu’nu; Yürütme Kurulu: Federasyon Yürütme Kurulu’nu; Denetleme Kurulu: Federasyon Denetleme Kurulu’nu; Ceza Kurulu: Federasyon Ceza Kurulu’nu; Dernek veya Kulüp: Federasyon’a bağlı üye dernek ve kulüpleri; anlatır. Dönem: İki Olağan Genel Kurul arasındaki süreyi; anlatır. Müsabaka: Karada ve suda düzenlenen yarışmaları anlatır.

Federasyon’un Adresi 3. Federasyon’un Adresi: Atatürk Stadyumu Avcılık Federasyonu Lokali Lefkoşa.

Federasyon’un Amaçları: 4. Federasyon’un Amaçları: (1)- Federasyon tümü ile sportif bir kuruluş olup siyasetle uğraşmaz, siyasi amaçlara hizmet etmez. (2)- Avcılık sporunu; politik, ırk ve din ayırımı yapmaksızın geliştirmek. (3)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikâmet eden tüm avcıları, Avcılık Dernekleri ve Federasyon çatısı altında örgütlemek. (4)- Federasyon’a bağlı dernekler arasında koordinasyonu sağlamak ve üyelerine gerekli hallerde olanakları çerçevesinde yardımda bulunmak. (5)- Uluslararası avcılık kuruluşları ile ilişki kurmak, Federasyon Genel Kurulu’nun benimsediği bir uluslararası avcılık kuruluşuna üye olmak ve ülke şartlarına uyabilen evrensel kuralları uygulamaya çalışmak. (6)- Avcılık sporu ile ilgili düzenleyici yasaların yapılmasını sağlamak. (7)- Kara ve sularda yaşayan av hayvanlarının korunması, çoğalması ve gerekirse uygun türlerde çeşitlendirilmesi için gerekli girişim ve faaliyetlerde bulunmak, üretim ve koruma için gerekirse fon ve kaynak oluşturmak. (8)- Deniz ve kara avcılığı dallarında gerekli eğitmen, antrenör ve hakemler yetiştirmek. (9)- Avlanma tarihi ve sürelerini, av bölgelerini, avlanacak hayvan türlerini ve miktarlarını saptamak ve ilgili makamlara önerilerde bulunmak.

(10)- Avcılıkla ilgili her türlü malzemenin gerekirse ithali ve üretimi için mevcut yasalara uygun olarak faaliyet göstermek. Üyeleri amaca uygun kooperatifleşmeye ve ortaklıklar oluşturmaya yöneltmek. (11)- Federasyon’un faaliyet gösterdiği alanlarda amaca uygun olarak kullanılmak üzere gerekirse taşınır veya taşınmaz mal edinmek. (12)- Av sezonu boyunca üyelerin av kazalarına karşı sigortalanması için faaliyette bulunmak. (13)- Av Hayvanlarının korunması için ilgili Bakanlıkla Av Müfettişliği konusunda faaliyet göstermek üzere gerekli kişilerin eğitimini yapmak ve ilgili Bakanlığa ismen önermek. (14)- Çevre bilincinin geliştirilmesine öncülük etmek ve çevre koruma hareketlerini yönlendirmek. (15)- Avcıların eğitilmesi için gerekli yasaların çıkarılmasını sağlamak ve eğitim konusunda avlanma ehliyeti verebilecek kişileri eğiterek ve bu bağlamda tüm avcıların eğitimden geçirilerek avcılık ehliyeti almalarını sağlamak. (16)- Avcılara Atış Poligonu kazandırılması için çalışmak.

Federasyona Üyelik Ve Sorumluluklar 5. Üyelik: (1)- K.K.T.C.’de faaliyet gösteren tüm Avcılık, Atıcılık ve Avcılık, Avcılık ve Atıcılık veya Avcılık ile ilgili kolu bulunan Dernek veya Kulüpler, Av.F.’na üye olmak istemeleri halinde Federasyon sekreterliğine Tüzüklerinin bir kopyası ile başvuruda bulunurlar. Federasyon Yürütme Kurulu, yapılan başvuruyu olumlu veya olumsuz 30 (Otuz) gün içinde sonuçlandırıp gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe yazı ile bildirir. (2)- Üye olan derneklerin üyeleri Federasyon’un olanaklarından faydalanabilirler.

(3)- Av.F.’na üye kabul edilen dernek veya kulüpler üye oldukları tarihten bir dönem sonra seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Bu süre içinde Federasyon’un tüm olanaklarından faydalanabilirler, faaliyetlerine katılabilirler. (4)- Üye derneklerin tümü Federasyon Tüzüğüne Genel Kurul ve yetkili kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar. (5)- Federasyon Tüzüğü’ne Genel Kurul ve yetkili kurullarının kararlarına ve Federasyon’un amaçlarına aykırı davranan, Federasyon’un birlik ve bütünlüğünü bozan veya teşebbüs eden dernek ve kulüpler ile üyeleri hakkında Federasyon Ceza Kurulu cezai kararlar verir. (6)- Üye dernek ve kulüplerin tümü ve üyeleri, Federasyon’un yetkili organlarının vereceği cezalara, 7 (Yedi) gün içerisinde, Spor Dairesi Ceza Kurulu’na itiraz hakları vardır. (7)- a. Federasyon Tüzüğü’ne ve kendi Tüzüklerindeki âmir hükümlere rağmen usulsüz uygulama yapan ve/veya Federasyon’a aidatını iki yıl üst üste ödemeyen kulüplerin üyeliği dondurulur. Dondurulan kulüp altı ay (6 ay) içinde Federasyon’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse Genel Kurul onayı ile Federasyondan ihraç edilir. b. Üyeliği dondurulan kulüp Federasyon’a karşı yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde üyeliği canlandığı tarihten sonraki ilk altı ayda seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz. (8)- Federasyon’dan ayrılan veya ihraç edilen herhangi bir üye dernek veya kulüp ile üyeleri ve sporcuları, Federasyon’daki tüm mali ve diğer haklarını da kaybeder. (9)- Daimi ihraç kararları, Federasyon’un bu konu ile ilgili olağanüstü olarak toplanacağı Genel Kurul’unda alınır. Nisabı üye dernek ve kulüplerinin yarıdan bir fazlası teşkil eder. Karar 2/3 oy çoğunluğu ile onaylanır. Genel Kurul’un kararı kesin ve nihaidir.

 

(10)- Tüm üye dernek ve kulüpleri, yetkili kurullarında görev alan üyelerinin isimlerini, Federasyon Genel Kurulu’na katılacak temsilcisini, Genel Kurulu’nu yaptığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içinde Federasyon Sekreterliği’ne yazılı olarak bildirirler. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. (11)- Üye dernekler ve kulüpler, Federasyon ile ayni tarihte Genel Kurul yapamazlar. Genel Kurullarını yapacakları tarih, saat ve yerini en geç 15 (Onbeş) gün öncesinden Federasyon sekreterliğine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. (12)- Üye dernek ve kulüpleri, tüzüklerinde yaptıkları değişiklikleri, yaptıkları Genel Kurul tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Federasyon sekreterliğine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. (13)- Genel Kurullarını tüzüklerindeki âmir hükümlerine ve Federasyon tüzüğüne rağmen yapmayan veya usulsüz olarak yapan dernek veya kulüplerin, Federasyon’u doğrudan ilgilendiren Genel Kurul kararları ve sonuçları Federasyon Yürütme Kurulu tarafından red ve iptal edilir. Bu hallerde derneklerin veya kulüplerin seçme ve seçilme hakları Federasyon Yürütme Kurulu tarafından askıya alınır.

Sporcu Kaydı, Lisans Ve Hakemler: 6. Sporcu Kaydı, Lisans ve Hakemler: (1)- Federasyon’a üye dernek ve kulüplerin sporcularına lisans verilir. Verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıldır. Vize edilmemesi halinde lisans geçerliliğini yitirir. (2) Genel Kurul 2001 yılı lisans ücretlerini 5.000.000.TL. (Beş Milyon Türk Lirası) olarak belirlemiştir. Genel Yönetim Kurulu her yıl o günkü şartlara göre lisans ücretlerini asgari ücretin 1/40 aşmamak üzere yeniden belirler. Lisans ücretleri lisans çıkarılırken Federasyon’a ödenir. (3)- Kendisini üyeliğe kabul ettiğine dair yazı getirmesi halinde, ülkemiz genelindeki tüm avcılar, bir defaya mahsus olmak üzere istediği avcılık kulübünden lisansını çıkartabilir. Daha sonra Tüzüğün tüm gerekleri yerine getirilecektir. (4)- Sporcular lisans çıkardıkları kulüp veya dernekten, en erken (Lisansın çıktığı tarihten) 2 (iki) yıl sonra istedikleri her hangi bir kulüp veya derneğe transfer olabilirler. (4a)- Sporcular lisans çıkardıkları kulüp veya dernekten 2 (İki) yıl dolmadan transfer olamazlar. Ancak lisanslı oldukları kulüp veya dernekten bonservis almaları halinde 2 (İki) yıl dolmadan da transfer olabilirler, ispat koşulu gereklidir. Mukavele ile transfer olmak geçerli olup transfer halinde mukavele kopyası Federasyona verilir. (5)- Transfer işlemleri Ocak ve Ağustos aylarında yapılır. 6.maddenin 4.”a” bendinde anılan koşullara uymak kaydı ile transfer olmayı arzu eden sporcular, transfer olacağı kulüp veya dernekten kendisini kabul edeceğine dair yazı ile birlikte Federasyon sekreterliğine baş vurarak transfer başvuru formu doldurur. Transfer başvuruları Ocak ve Ağustos ayları sonunda Federasyon Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun olanlar onaylanır. Aynı sporcu için birden fazla müracaat halinde en son tarihli müracaat geçerlidir. (5a)- Herhangi bir kulüp veya derneğin lisanslı bir sporcuyu 6 (Altı) ay müsabakalardan uzak tutması (Sporcunun cezalı olduğu süre hariç) 2 (İki) yılı dolmadan sporcunun ilk transfer ayından transfer olmasına olanak sağlar. Bunun için ispat koşulu gereklidir. (6)- Müsabakalarda sporculara verilebilecek cezalar, o müsabakada görevli hakem ve/veya hakemlerin takdirinde ve yetkisindedir. Uluslararası müsabaka kuralları hakem ve/veya hakemlere rehberdir. Hakemler ve/veya hakemler kararlarını bu kurallara veya o müsabaka için konmuş özel kurallara dayandırmak zorundadır.

Hakem ve/veya Hakemler uluslararası müsabaka kurallarında kusur ve suç sayılan hallerin dışında olayları karara bağlama için o olayı Federasyon Ceza Kuruluna aktarabilir.

Sicil ve Lisans (7)- Üye kulüpler veya dernekler bir müsabakada Tüzüğü aynı anda en çok Spor Bakanlığı Sicil Ve Lisans RG 4/8/1989 Tüzüğü’nün belirttiği sayıda yabancı uyruklu EK- AB 333 sporcu yarıştırabilir. K.K.T.C.’de oturma izni olan ve en az 2 (İki) yıldan beri K.K.T.C.’de ikamet eden herkes ülkesinde lisanslı olduğuna bakılmaksızın Federasyon’dan lisans alabilir. (8)- Federasyon, düzenleyeceği müsabakalarda, o dalda geçerli uluslararası kuralları uygulamaya azami özen gösterir. Yayınlanmış geçerli uluslararası kuralların üye kulüpler veya dernekler ve sporcular tarafından öğrenilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Federasyon 7. Federasyon Gelirleri: Gelirleri: (1). Üyelik bedeli. (2). Aidat gelirleri. (Yürürlükteki asgari ücretin 1/10’u kadardır.) (3). Lisans ve eğitim gelirleri. (4). Devlet katkıları ve bağışlar. (5). Tüzük ve broşür satışlarından elde edilen gelirler. (6). Federasyon tarafından ithal edilen ve üretilen avcılık malzemeleri satışından elde edilen gelirler. (7). Düzenlenen müsabakalardan elde edilen gelirler. (8). Ceza gelirleri. (9). Kanuni şekilde Federasyon’a intikal eden gelirler. (10). Tesis gelirleri. (11). Satış gelirleri ve diğer her türlü gelirler.

Federasyon 8. Federasyon Gelirleri’nin Harcanması: Gelirleri’nin (1)- Federasyon gelirleri siyasi amaçlar için Harcanması: harcanamaz. (2)- Kırtasiye, Haberleşme, Posta, Elektrik, Yolluk, Personel, İnternet Giderleri, Misafirlere İzaz-İkram ve benzeri harcamalar. (3)- Müsabakalar esnasında ve av kazalarında ciddi şekilde yaralanan sporculara Genel Yönetim Kurulu kararı ile tedavi için maddi yardımlar. (4)- Federasyon gelirleri, tüzüğün amaçları kısmında öngörülen hedeflere varılması için harcanabilir.

K.K.T.C. AVCILIK FEDERASYONU YAPILANMA ŞEMASI

 1. Genel Kurul.
 2. Genel Yönetim Kurulu.
 3. Yürütme Kurulu.
  1. Başkan.
  2. Genel Sekreter.
  3. Genel Sayman.
  4. Eğitim As. Başkanı.
  5. Üretim As. Başkanı.
  6. Müsabakalar As. Başkanı.
  7. Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu.
  8. Basın Yayın, Propaganda Sorumlusu.
  9. Koruma As. Başkanı.
  10. Faal Üye.
  11. Faal Üye.
 4. Denetleme Kurulu.
 5. Ceza Kurulu.
 6. Bölge Ajanlıkları.

Federasyon Organları: 9. Federasyon Yetkili Organları: (1)- Federasyon aşağıdaki kurullarca yönetilir.

 1. Genel Kurul
 2. Genel Yönetim Kurulu.
 3. Yürütme Kurulu.
 4. Denetleme Kurulu.
 5. Ceza Kurulu.

Genel Kurul’un Oluşumu: 10. Genel Kurul: (1)- Federasyon’un en büyük ve en yetkili organıdır. (2)- Genel Kurul, üye dernek veya kulüplerin önceden belirledikleri 1 (Bir)’er delege ve Federasyon Başkanı’ndan oluşur. (3)- Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olsun, tarih ve gündem asgari 15 (Onbeş) gün önceden yerel bir gazetede en az 1 (Bir) defa ilân edilir. Ayrıca ilgili Bakanlığa (Çalışma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Polis Genel Müdürlüğü’ne ve üye kulüplere asgari 15 (Onbeş) gün önceden yazılı olarak tebliğ edilir. (4)- Federasyon Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl Aralık ayı içerisinde yapılır. Ancak Federasyon Başkanı’nı 2 (İki) yılda bir seçer. (5)- Federasyon Yürütme Kurulu olağanüstü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir. (6)- Üye dernek veya kulüplerden en az 1/2’sinin yazılı başvurusu üzerine Federasyon Yürütme Kurulu en geç 16 (Onaltı) gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü Toplantı’ya çağırır. Başkan’ın çağırmaması halinde üye kulüplerin veya dernekleri 1/2’nin imzası ile gerekli yerlere bildirim yapılarak olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapılabilir.

(7)- Genel Kurul toplantı tarihi ve gündemi asgari 15 (Onbeş) gün önceden üye dernek veya kulüplere yazı ile bildirilir. (8)- Genel Kurul’da, toplantıyı yönetmek için Başkan ve iki Sekreter’den oluşan Başkanlık Divanı delegeler arasından seçilir. (9)- Genel Kurul’da nisabı üye dernek veya kulüplerin yarıdan bir fazlası teşkil eder. Nisabın oluşmaması halinde Genel Kurul toplantısı 15 (Onbeş) dakika ertelenir ve katılan üyeler nisabı oluşturmuş sayılır. Genel Kurul’da kararlar yarıdan bir fazla üyenin oy çokluğu ile alınır. (10)- Gündemi önceden belirlenmiş olarak toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da gündem değiştirilemez. (11)- Gündemi önceden belirlenmiş bir olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da gündemde yoksa yetkili kurullar için seçim yapılamaz. (12)- Genel Kurul kararları 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak tüm ilgililere tebliğ edilir.

Genel Yönetim Kurulu’nun Oluşumu: 11. Federasyon Genel Yönetim Kurulu: (1)- Federasyon Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri, dernek veya kulüplerden 1’er (Bir) temsilci ve Bölge Ajanları’ndan oluşur. Bu kurula katılan her kişinin bir oyu vardır. Ancak Federasyon Başkanı’nın eşitlik hallerinde ayırt edici 2.(İkinci) oy kullanma hakkı vardır. (2)- Genel Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Hisap olmaması halinde 15 (Onbeş) dakika beklenir ve katılanlar ile nisap sağlanmış sayılır. (3)- Genel Yönetim Kurulu en geç 3 (Üç) ayda bir toplanır. Başkan veya Yürütme Kurulu’nun 2 dönem çağrı yapmaması halinde 1/2 üye derneğin çağrısı ile Genel Yönetim Kurulu toplanıp kararlar alabilir. (4)- Yürütme Kurulu’nun aldığı kararları değerlendirir, onaylar, bozar, uygulanması için kararlar üretebilir ve Olağanüstü Genel Kurul kararları alabilir. (5)- Genel Yönetim Kurulu’nun Başkanı Federasyon Başkanı’dır. Yokluğunda sırası ile Genel Sekreter ve en yaşlı üye başkanlık yapar. (6)- Genel Yönetim Kurulu kararları toplantının sona ermesinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde tüm ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir ve Federasyon’un ilân tahtasında 15 (Onbeş) gün askıda tutulur.

Yürütme Kurulu’nun Oluşumu: 12. Yürütme Kurulu: (1)- Federasyon Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sayman, Eğitim As Başkanı, Üretim As Başkanı, Müsabakalar As Başkanı, Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu, Basın Yayın ve Propaganda Sorumlusu, Koruma As Başkanı ve 2 (İki) Faal Üye olmak üzere toplam 11 (Onbir) üyeden oluşur. (2)- Yürütme Kurulu’nun başkanı, Genel Kurulca seçilen Federasyon Başkanı’dır. (3)- Yürütme Kurulu’nun üyeleri, Federasyon Başkanı tarafından belirlenip Genel Kurul’un onayına sunulur. Yürütme Kurulu üyeleri önceden belirlenmemişse, alınan yetki ile üyeler Genel Yönetim Kurulu’na sunulur. Onay alınmaması halinde Genel Kurul toplanır ve nihai karar verir. (4)- Bir Yürütme Kurulu üyesinin mazeretsiz 3 (Üç) toplantıya katılmaması halinde üyeliği sona erer. (5)- Federasyon Başkanı bir dönem içinde herhangi bir nedenle Yürütme Kurulu üyeliği sona eren kişilerin yerine en fazla 3 (Üç) atama yapabilir. Daha fazla üyenin onayı için Genel Yönetim Kurulu’na gidilir.

Denetleme Kurulu’nun Oluşumu: 13. Denetleme Kurulu: (1)- Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmiş bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu’nun Görevleri: a- Denetleme Kurulu’nun Görevleri: Federasyon hesaplarını denetleyerek Genel Kurul’a rapor verir, gerekli hallerde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Yürütme Kurulu’na tavsiyede bulunur.

Ceza Kurulu’nun Oluşumu: 14. Federasyon Ceza Kurulu: (1)- Federasyon Ceza Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 (Üç) ve Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilen 2 (İki) üyeden oluşur. Asgari 3 (Üç) üye ile toplanır. (2)- Federasyon Ceza Kurulu üyelerinden en az birinin hukukçu olması ve Federasyon başkanı tarafından atanması koşuldur. (3)- Federasyon’un ve üye dernek veya kulüplerin başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerinden kimse Ceza Kurulu’nda görev alamaz veya görevlerinden çekilmeleri gerekir.

Federasyon Ceza Kurulu’nun Görevleri: a- Federasyon Ceza Kurulu’nun Görevleri: (1)- Federasyon Ceza Kurulu, kendi içinde Federasyon Ceza Kurulu Başkanı’nı seçer. Ceza Kurulu toplantılarını Başkan yönetir. Başkan’ın oyların eşitliği halinde ayırt edici oy hakkı vardır. Kararlar 2/3 oy çokluğuyla alınır. (2)- Başkan’ın hazır bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık görevini üstlenir ve Başkan’ın yetkilerini kullanır. (3)- Federasyon Yürütme Kurulu’nun, Genel Yönetim Kurulu’nun veya müsabakalarda görevli Hakem ve/veya Hakemlerin havale edeceği sorunları görüşür ve karara bağlar. (4)- Gerekli gördüğü hallerde o sorun için yetkilerini, Genel Kurul’a havale edebilir. Genel Kurul’un Görevleri: 15. Genel Kurul’un Görevleri: (1)- En yüksek ve nihai karar organıdır. (2)- Genel Kurul gündemini onaylar. (3)- Genel Kurul’da her delegenin eşit oy ve söz hakkı vardır. (4)- Federasyon Yürütme Kurulu’nun bir yıllık faaliyet raporunu görüşür ve kararlar alır. (5)- Denetleme Kurulu’nun hazırladığı bir yıllık mali raporu görüşür ve kararlar alır. (6)- Genel Kurul’u oluşturan delegeler arasından Federasyon Başkanı’nı, Denetleme Kurulu’nu ve Federasyon Ceza Kurulu’nun 3 (Üç) üyesini seçer. (7)- Genel Kurul, daimi ihraç kararlarını alabilecek tek organdır. (8)- Hazırlanacak bir yıllık faaliyet programının ana ilkelerini saptar. (9)- Tüzük değişiklik önerilerini onaylar ve Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Beden Eğitimi Ve Spor Yasası’nda öngörüldüğü şekilde ilgili makama gönderir. (10)- Lisans, aidat ve üyelik ücretlerini saptar. Değişen koşullara göre Genel Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulu’na ücretleri saptama yetkisi verebilir. (11)- Av.F. uygun gördüğü konularda Yönetmelik yapar, yapılan yönetmelikleri günün şartlarına göre değiştirebilir. (12)- Seçimler dışındaki kararlar açık oylama ile yapılır. (13)- Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Genel Yönetim Kurulu’nun Görevleri: 16. Federasyon Genel Yönetim Kurulu’nun Görevleri: (1)- Federasyon gayelerine uygun olarak Yürütme Kurulu’na tavsiye kararları üretir. Genel Yönetim Kurulu, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Oyların eşit olması halinde, Başkan’ın çift oy kullanma hakkı vardır. (2)- Federasyon’un yıllık faaliyet programını onaylar ve uygulamasını takip eder. (3)- Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır. (4)- Üç ayda bir Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır. (5)- Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. (6)- Nisap sağlanmaması halinde 15 (Onbeş) dakika beklendikten sonra mevcutlarla nisap varmış gibi hareket edilir.

Yürütme Kurulu’nun Görevleri: 17. Yürütme Kurulu’nun Görevleri: (1)- Olağan toplantıları ayda en az 1 (Bir) kez olmak üzere Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği gün ve saatte yapılır. (2)- Faaliyetleri hakkında Federasyon Genel Yönetim Kurulu’na bilgi verir. (3)- Genel Yönetim Kurulu’nun onayladığı faaliyet programını, Federasyon Tüzüğü’nün ve Beden Eğitimi Ve Spor Yasası’nın verdiği yetkileri kullanarak gerçekleştirmeye çalışır. (4)- Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yürütme Kurulu Üyeleri’nin Görevleri: 18. Yürütme Kurulu Üyeleri’nin Görevleri:

Başkan: (1)- Başkan: (a). Beden Eğitimi Ve Spor Yasası ile Federasyon Tüzüğü’nün özüne uygun olarak Federasyon’u temsil eder. (b). Federasyon adına demeç ve beyanat verir. (c). Yürütme Kurulu’nun çalışmalarından sorumludur. Gerekli gördüğü zaman Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırır. Organlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

(ç). Genel Kurul tarafından Başkanlığa seçildikten sonra 15 (Onbeş) gün içerisinde Yürütme Kurulu’nu ve faaliyet programını oluşturarak üye dernek veya kulüplere yazılı olarak bildirir. (d). Genel Kurullarda delege ise 1 (Bir), Genel Yönetim Kurullarında ve Yürütme Kurullarında ayırt edici çift oy kullanma hakkına sahiptir. (e). Gerekli hallerde Yürütme Kurulu Üyeleri’nin görevlerini üstlenir. Genel Sekreter: (2)- Genel Sekreter: (a). Federasyon’un tüm yazışmalarını yapar. (b). Yürütme Kurulu ve Federasyon Genel Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar. (c). Federasyon’un tüm evrak ve dosyalarını düzenler ve muhafaza eder. (ç). Başkan’ın hazır bulunmadığı durumlarda, Başkan’a vekâlet eder. (d). Genel Sekreter, üye derneklerin isim, adres ve diğer bilgileri ihtiva eden kayıt defteri, Genel Kurul karar dosyası, demirbaş eşya defteri ve muhaberat dosyalarını tutmakla görevlidir. Genel Sayman: (3)- Genel Sayman: (a). Federasyon’un tüm mali işlerinden sorumludur. (b). Gelir, gider ve genel masrafları ihtiva eden defteri tutar. (c). Makbuz ve sair belgeleri muhafaza eder. (ç). Hesapları, Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul’un her an denetimine hazır bulundurur. (d). Yanında geçerli asgari ücretin 1/2’si Türk Lirası’ndan fazla para bulunduramaz. (e). Fazla parayı Federasyon Yürütme Kurulu’nun kararlaştıracağı bir bankada Federasyon adına açılan hesaba yatırır. Eğitim As.Başkanı’nın Görevleri: (4)- Eğitim As.Başkanı: (a). Tüm avcıların eğitiminden sorumludur. (b). Gerekli neşriyatı hazırlar ve uygulamasını sağlar. (c). Eğitim seminerlerini hazırlar ve sunar.

(ç). Poligonlardaki veya arazilerdeki ve gerekli yerlerdeki pratik eğitimden sorumlu olur. (d). Eğitim amacı için gerekli dökümanı hazırlar, yeni avcılara kuşların ve av hayvanlarının tanımını yapar. (e).Eğitime tabi tutulmuş avcı adaylarının veya avcıların yeterliliklerini saptayabilmek için gerekirse sınav yapar ve başarı belgelerini verir. (f). Av müfettişlerinin (Gönüllü av görevlilerinin) tesbitini yapar. Bu kişileri Federasyon Yürütme Kurulu kararı ile, ilgili Bakanlığa önerir. Üretim As.Başkanı’nın Görevleri: (5)- Üretim As.Başkanı: (a). Federasyon’un av hayvanı üretiminden sorumludur. Tesislerin bakım, onarım ve temizliğiyle ilgilenir. (b). Üretimle ilgili kayıtlarını tutar. (c). Üretim As.Başkanı, Çevre Koruma Dairesi, üretici kulüp ve birliklerde üretilen av hayvanlarının doğaya adaptasyonu ve salıverilmesini koordine eder. Müsabakalar As.Başkanı’nın Görevleri: (6)- Müsabakalar As.Başkanı:(a). Federasyon’un düzenleyeceği tüm müsabakaları organize eder. (b). Yarışmaların uluslararası kurallara göre yapılmasını ve sporcuların bu kurallara uyması için önceden gerekli eğitimi sporculara sağlar. (c). Hakem ve antrenörlerin eğitim programlarını hazırlar. (ç). Uluslararası yarışmalar için antrenör veya antrenörlerle milli takımı saptar. (d). Müsabakalarla ilgili gerekli dosyaları ve dökümanları düzenler. Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu’nun Görevleri: (7)- Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu: (a). Genel Kurul’un aldığı kararlar ve Federasyon Tüzüğü’nün amaçları doğrultusunda gerekli mevzuatın yapılması için (Hukuk Mevzuatı’nı) Hükümet’e sunulacak önerileri hazırlamak. (b). Avcılıkla ilgili geçmişte yapılan yasaları derler ve günün koşullarına uygun değişikliklerin yapılması için Yürütme Kurulu’na öneride bulunur. (c). Federasyon’un genel hukuki sorunları ile etkinliklerinden sorumlu olup, bunları programlar, uygular ve takip eder. Basın Yayın Propaganda Sorumlusu’nun Görevleri: (8)- Basın Yayın Propaganda Sorumlusu: (a). Federasyon’un basın-yayın işlerinden sorumludur. (b). Halka ve üyelere yönelik bildiri ve mesajların dağıtımını yapar ve takip eder. (c). Federasyon hakkında medyada çıkan haberleri derleyip, dosyalar,gerektiğinde gündeme getirir. Koruma As. Başkanı’nın Görevleri: (9)- Koruma As.Başkanı: (a). Av ve çevre koruma için, gereken önlemleri alır, ilgili kuruluş ve örgütlerle temas kurar. (b). Sorumluluğundaki işlerin dosyalarını tutar ve av koruma çalışmalarına ait raporları hazırlar. (c). Yıllık av haritalarının hazırlanması için çalışmalar yapar, ihtiyaç halinde (Yürütme Kurulu’nun onayı ile) kendisine yardımcı alır. Faal Üyeler’in Görevleri: (10)- Faal Üyeler: (2 Üye) Federasyon Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri’nin aldığı kararlar doğrultusunda Federasyon faaliyetlerine yardımcı olurlar. Etkinlikleri Yürütme Kurulu ile birlikte yürütürler.

 

Ceza Kurulu’nun Çalışma Yöntemi: (19). Ceza Kurulu’nun Çalışma Yöntemi: (1)- Federasyon Ceza Kurulu Üyeleri görev dönemleri süresince Federasyon’un başka organlarında görev alamazlar. (2)- Ceza Kurulu’na verilen üye, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı savunmasını Ceza Kurulu’na iletir. (3)- Yürütme Kurulu oy çokluğu ile her hangi bir üyeyi Ceza Kurulu’na sevk etmeye yetkilidir. (4)- Yürütme Kurulu Başkanı’nın Ceza Kurulu’na sevk edilmesi için, bu konu ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda hazır üyelerin 2/3’nün yazılı önergesi ve yine ayni şekilde 2/3’nün lehte oyları gerekir. (5)- Ceza Kurulu, ceza isteyen organın istemi ile bağımlı değildir. (6)- Savunmaya çağrı yazılı olur. Bu yazıda kovuşturmaya konu disiplin suçu ile uygulanması istenen disiplin cezası belirtilir. Savunma yazılı olur. Savunma çağrı yazısından itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde Ceza Kurulu’na ulaştırılmalıdır. 30 (Otuz) gün içerisinde savunmanın ulaştırılmaması halinde savunmadan vazgeçilmiş addolunur. (7)- Ceza Kurulu kararları kesindir. Ancak Genel Kurul kararı ile yeniden görüşülebilir. (8)- Ceza Kurulu kararları gerekçeli olur ve alınmasından itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. (9)- Ceza Kurulu’nca 3 (Üç) ay içerisinde karara bağlanmayan disiplin dosyaları kendiliğinden düşer. (10)- Ceza Kurulu vereceği bir kararla ilgili olarak kendi arasında gizli oy veya açık oy usulü ile oylamayı kararlaştırabilir.

 

A. Disiplin Suçları ve Bu Suçlara Verilecek Cezalar:

 1. Federasyon Başkanı veya yetkili organlarına hakaret ile sporcu ahlakına uymayan tüm davranışlarda bulunanlara, 6 (Altı) aya kadar yarışmalardan men veya lisansların 1 (Bir) yıl iptali cezası verilir.
 2. Federasyon’un birlik ve bütünlüğünü bozucu her türlü hareket ve girişim, Federasyon üyeleri arasında arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını bozucu davranışlar, hizipleşme ve hizipleşmeye teşvik eden veya edenlere, üyelik ve yarışmalardan sürekli men veya geçici hak mahrumiyeti cezası verilir.
 3. Federasyon’u veya herhangi başka bir üye derneği veya herhangi başka bir üye derneğin üyesini küçük düşürücü

demeç ve beyanlarda bulunanlara, geçerli asgari ücretin yarısı kadar para cezası, 6 (Altı) aya kadar yarışmalardan men cezası verilir. ç. Yarışma kurallarını ihlâl veya istismar eden veya edenlere, bir kereye mahsus olmak üzere uyarma, ihlâl ve istismarın devamı halinde bir yarışmadan men cezası verilir.

 1. Özellikle yurt dışı temaslarda veya ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalarda, ülkemizi küçük düşürücü davranış ve eylemlerde bulunan veya bulunanlara, üyelikten ve yarışmalardan sürekli men cezası verilir.

Bölge Ajanlıkları: (20). Bölge Ajanlıkları: Federasyon Genel Kurulu mevcut üye birlikleri sayısına ve bölgelerine göre Ajanlıklar belirler. Ajanlıkların belirlenmesi harita yada üye birlik sayılarına göre yapılır. Bir ajanlık, en çok 10 en az 3 birlikten oluşur. Genel Kurulu müteakip bir hafta içinde ajanlar oluşur, ilgili birlikler tarafından seçilip Federasyo’na bildirilen Ajanlıklar belirlenmiş bölge birliklerinin kendi aralarında seçtikleri Ajanlar tarafından temsil edilir. Bölge Ajanları Genel Yönetim Kurulu toplantılarında kendini seçen birlikleri temsil eder.

Av ve müsabaka bölgeleri hakkında bilgi toplar ve Genel Yönetim Kurulu ile Başkan, As.Başkan ve sorumlulara bilgi verir ve yardımcı olur. (Ajanlıkların oluşumu, görev ve yetkileri bir Yönetmelikle belirlenir. Yönetmeliği Genel Kurul yapar.)

Genel Hükümler: (21). Genel Hükümler: (1)- Her dernek, yeni Yönetim Kurulu’nu Federasyon’a 30 (Otuz) gün içinde, görev bölümleri ile yazılı olarak bildirir. (2)- Üye dernekler, Federayon Genel Kurulu’na katılacak temsilcilerini Genel Kurul öncesi Federasyon’a yazılı olarak bildirir. (3)- Tüzük değişikliği yapılması gerektiği hallerde Genel Kurul gündemi ile beraber değiştirilecek tüzük maddeleri ile ilgili öneriler ve gerekçeleri de seçme ve seçilme hakkı olan üye derneklere gönderilir. (4)- Tüzük değişiklikleri Genel Kurul’a katılacak en az 15 (Onbeş) delegenin yarıdan bir fazlasının evet oyu ile yapılabilir. (5)- Federasyon’un paraları Başkan ve Sayman, veya Genel Sekreter ve Sayman’ın çift imzaları ile bankadan çekilebilir. (6)- Üç asgari ücretten fazla harcamayı tek kalemde yapmak için Genel Yönetim Kurulu kararı gereklidir. (7)- Federasyon gerekli hallerde kendi kurallarını uygulayabilir. Federasyon Yürütme Kurulu 3 (Üç) asgari ücretten fazla borçlanması için ayni yetkiyi ister. (8)- Başkanlığa adaylık 48 (Kırksekiz) saat önceden Federasyon Yürütme Kurulu’na yazılı olarak yapılır. (9)- Başkanlık en çok 2 (İki) dönem yapılabilir.

Geçici Hükümler: (22). Geçici Hükümler: (1)- Üye dernekler ilk yapacakları Genel Kurul Toplantısı’nda tüzüklerini Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Federasyon Tüzüğü’ne uydururlar. (2)- Aralık ayına kadar üye dernekler Yönetim Kurulları’nı seçerler.

Yürürlüğe Giriş: (23). Yürürlüğe Giriş: Bu tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

8/78 Sayılı Yasayla R.G. 3,7,1992 Ek. 111

67/99 Sayılı Yasayla R.G. 2/11/2001 Ek 111 A.E. 666

  Yürürlükten Kaldırma: (24). Yürürlükten Kaldırma: Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, 8/78 Sayılı Yasayla ve 67/99 Sayılı Yasayla yapılan tüzükler yürürlükten kaldırılır.
 

8/78 Sayılı Yasayla
R.G. 3,7,1992
Ek. 111

67/99 Sayılı Yasayla
R.G. 2/11/2001
Ek 111
A.E. 666

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...

KEKLİK ALIM SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Avcılık Federasyonu'nun 2010 yılı üretim adaptasyon projesi içerisinde yer alan ...

9. DÖNEM YENİ AVCI EĞİTİMİ 15 – 16 EKİM’DE YAPILACAK

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Koruma Yasası kapsamında ava yeni baş...

ZARARLILARLA MÜCADELEYE KATILAN EKİPLERİ DENETLİYORUZ

KKTC Avcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan “Zararlı...